DOJO KUN

Dojo Kun Video

DOJO KUN

HITOTSU WARE WARE WA

SHINSHIN O RENMASHI

KAKKO FUBATSU NO SHINGI O KIWAMERU KOTO

HITOTSU WARE WARE WA

BU NO SHINZUI O KIWAME

KI NI HASSHI, KAN NI BIN NARU KOTO

HITOTSU WARE WARE WA

SHITSUJITSU GOKEN O MOTTE

JIKO NO SEISHIN O KANYO SURU KOTO

HITOTSU WARE WARE WA

REISETSU O OMONJI

CHOJO KEISHI SOBO NO FURUMAI O SUTSUSHIMU KOTO

HITOTSU WARE WARE WA

SHINBUTSU O TOTOBI

KENJO NO BITOKU O WASUREZARU KOTO

HITOTSU WARE WARE WA

CHISEI TO TAIRYOKU TO O KOJO SASE

KOTO NI NOZONDE AYAMATAZARU  KOTO

HITOTSU WARE WARE WA

SHOGAI NO SHUGYO O KARATE NO MICHI NI TSUJI

KYOKUSHIN NO MICHI O MATTO SURU KOTO

OSSU!!!!!

Los comentarios están cerrados.